جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
هورمون شناسي
 : تست هاي بخش هورمون
 
 
       


Hormon

Free T3

(Triiodothyronine (T-3

T3 Uptake

Total Thyroxin (T-4)

(Free Thyroxin Index (FTI

Free T4

Thyroglobuline

T.S.H

(TPO (Antibody

Anti Tg Ab

PTH

Calcitonine

LH

F.S.H

Ue3

Estradiol serum

17OH.Progesteron

Progesteron

Free Testostrone

Testosterone

Prolactine

D.H.E.A. Sulfate

Beta HCG

Macro Prolactine

Growth Hormone

Beta HCG.Titre

IGF-1

IG-BP3

Cortisol

ACTH

Aldosterone

Urine Cortisole

-----

Insulin

 
 
       


IMMUNO SEROLOGY

IgM

IgG

IgE

IgA

C3

CH50

ANA

C4

ENA Profile

F-ANA

Anti Jo1

Anti SCL-70 Ab

SSB-LA

SSA-RO

ANTI.Cardiolipin

Anti ds DNA

(Anti Cardio Lipin (IgM

(Anti Cardio Lipin (IgG

(Anti Phospholipid (IgM

(Anti phospholipid (IgG

(Anti Betta-2 Glycoprotein (IgG

(ANTI.CCP.(CPA

(Anti Betta-2 Glycoprotein (IgM

ASCA-IgG

P ANCA

ASCA-IgA

C ANCA

Calprotectin in stool

(Anti Giliadin (IgG

Anti Giliadin(IgA)

Anti TTg IgG

Anti TTg IgA

(Endomesyal IgA (IFA

(Giliadin IgG (IFA

LKM-1

AMA

H.Pylori IgG

GBM-Ab

H.Pylori IgM

H.Pylori IgA

HBS.Ag

H.pylori.Ag in stool(1)

HBe Ag

HBS Antibody

HBc (IgG)

Anti HBC Total

Anti HCV

Anti HBC IgM

HIV

VZV-IgG

Herpes.S.V(I,II) IgG

VZV-IgM

Cytomegalo Virus IgG

Herpes S.V(I,II) IgM

Cytomegalo Virus IgM

Rubella.IgG

Toxoplasma.IgG

Rubella.IgM

Toxoplasma.IgM

Mycoplasma IgG

chlamydia IgG

Mycoplasma IGM

chlamydia IgM

chlamydia IgA

Listeria-IgG

Listeria

E.B.V.IgG

Listeria-IgM

E.B.V.IgM

Mono Test

 
 
       


PRENATAL SCREENING

Free.BHCG

Inhibin.A

(AFP(mom

PAPP-A

( Alpha Feto Protein(Amoniac AC

BHCG-Titr

Integrated test

Ue3

 
 
       


TUMOR MARKERS

CA 125

AFP

CA 15-3

CA 19-9

CEA

P.S.A Total

P.S.A Free

B2-Microglobulin.Serum

---

B2-Microglobulin.Urine

 
 
       


VITAMIN&DRUGS

B12

Folic Acid

Phenobarbital

D3(25-OH Vitamin)

Valproic Acid

Phenytoin

Lithium

Carbamazepine

1396/06/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal